»¶Ó­·ÃÎÊÂåÑôÌú·ÐÅÏ¢¹¤³ÌѧУ£¡
  
ÌØɫУ½¨ÉèרÀ¸
Õþ²ß¹«¸æ
½¨É趯̬

Öصãרҵ½¨Éè
     ¡ðÌúµÀÐźÅרҵ
         ×¨Òµ¸Å¿ö
         ½¨É趯̬
         ¼¼ÄܾºÈü
         Ð£±¾½Ì²Ä¿ª·¢
     ¡ðµçÆø»¯ÌúµÀ¹©µçרҵ
         ×¨Òµ¸Å¿ö
         ½¨É趯̬
         ¼¼ÄܾºÈü
         Ð£±¾½Ì²Ä¿ª·¢
     ¡ðͨÐż¼Êõרҵ
         ×¨Òµ¸Å¿ö
         ½¨É趯̬
         ¼¼ÄܾºÈü
         Ð£±¾½Ì²Ä¿ª·¢

УÆóºÏ×÷
     ¡ð¼¯ÍÅ»¯°ìѧ
     ¡ðУÆóºÏ×÷×éÖ¯¼°»úÖÆ
     ¡ðУÆó¹²½¨ÊµÑµ»ú¹¹
     ¡ðУÆóʦ×ʽ»Á÷
         ×ß³öÈ¥£ºÉîÈëÆóҵѧϰ
         Çë½øÀ´£ºÆóҵר¼ÒÀ´Ð£
     ¡ð¹Ç¸Éרҵ¼°¶©µ¥ÅàÑø

¸Ä¸ïÈ˲ÅÅàÑøģʽ
     ¡ð ½Ìѧģʽ¸Ä¸ï
          ½Ìѧ¹ÜÀí
          ÓÅÖʿξºÈü

 ÌáÉý»ù´¡ÄÜÁ¦
     ¡ðÎåÏî°ìѧÌõ¼þ
     ¡ðʦ×ʶÓÎ齨Éè
          ½¨É趯̬
          ¹ÜÀíÖƶÈ
     ¡ðʵѵ½ÌѧÌõ¼þ½¨Éè
          ʵѵÌõ¼þ½¨Éè
          ʵѵÖÐÐĹÜÀí

ÐÅÏ¢»¯½¨Éè
    ¡ðÊý×Ö»¯Ð£Ô°½¨Éè
    ¡ðÐÅÏ¢»¯½Ìѧģʽ

Éç»á·þÎñ
    ¡ðÅàÑø¹æÄ£
    ¡ðË«Ö¤ÊéºÍ¾ÍÒµÂÊ

ÖƶȽ¨Éè
ÌØɫУÑéÊÕרÀ¸
ÑéÊÕ×ÊÁÏ
 ½¨Éè³É¹û
Ëüɽ֮ʯ
Ëüɽ֮ʯ
 
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ --> 特色校建设专æ ?--> 师资队伍建设--> 建设动æ€?                   ÂåÑôÌú·ÐÅϢѧУʦ×ʶÓÎ齨ÉèÀ¸Ä¿


    ÂåÑôÌú·ÐÅÏ¢¹¤³ÌѧУ¹ØÓÚÈ«Ãæ¼ÓÇ¿½Ìʦ¶ÓÎ齨ÉèµÄʵʩ·½°¸£¨2014-2023£©

    ²Î¼ÓÈ«¹úÌú·ÐźÅרҵ½¨ÉèרÌâÑÐÌÖ»á

    ¹ØÓÚ¾Ù°ì¸ßËÙÌú·ǣÒý¹©µçм¼Êõʦ×ÊÅàѵ°àµÄ֪ͨ


 
ÂåÑôÌú·ÐÅÏ¢¹¤³ÌѧУ°æȨËùÓÐ Copyright© Ô¥ICP±¸10008945ºÅ
ÂåÑôÊÐÒÁ±õÇøÖ°½ÌÔ°Çø¼ªÇì·¶«¶Î      ÁªÏµµç»°:0379-62612679
ÍøÂç¹ÜÀí:ltxxgcxxwg@163.com   Óʱࣺ471900